रविवार, ३१ जानेवारी, २०२१

फुलपाकळी हसली..

पाकळी पाकळीतून हलकेच
   उमलली
   जांभळफुलं सुंदर ती
   हसली
   संगतीला नाजूक पिवळी 
   सखी
  हातीहात घेऊनि स्वागत
  करी
  शेवंती मम नयनां
  सुखावती
  हिरवी पिवळी पर्ण
 देखणी
 फुलवून पिसारा तव
   नाचती  
  शामल नीळ्या पिवळ्या 
    कुसुमांचे
  गुणगान गंधित होऊन
  गाती...

__©️नंदिनी

🌱🌱🌱🌱🌱

1 टिप्पणी: